5 Kilometer
Let op! De start van de 5 kilometer wedstrijd is buiten het hek van het sportcomplex op het Langepad, de weg naast het sportcomplex. Je finisht op de atletiekbaan.

Parcours
De borden voor de kilometeraanduidingen zijn geel. De routeborden zijn wit.
Wanneer het startschot heeft geklonken volg je het Langepad langs het strand van de Kralingse Plas, waar je uitzicht hebt op de prachtige skyline van Rotterdam. 
Aan het eind van dit lange pad, bij de speeltuin, ga je rechtsaf en blijf je het fietspad volgen. Je volgt de Plaszoom en passeert twee  rijksmonumenten: de windmolens 'De Ster' en 'De Lelie'. Let op, dat je het parcours van de 5 kilometer blijft volgen. Het wordt door borden en/of verkeersregelaars aangegeven. Tenslotte ga je rechtsaf het Langepad weer op. Daar finish je op de atletiekbaan.

Na de wedstrijd kun je hier de foto's vinden van de editie 2018!

Privacybeleid Maasstadloop

Versie 0.31
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 16-07-2018.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van de Maasstadloop. U dient zich ervan bewust te zijn dat de Maasstadloop verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

De Maasstadloop respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten als vrijwilliger of deelnemer vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen servers van de Maasstadloop en op die van een derde partij (inschrijven.nl). Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen servers van de Maasstadloop en die van een derde partij (inschrijven.nl). Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van de Maasstadloop of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en ”“services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact opnemen met This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Aan eventuele foutieve informatie in de algemene voorwaarden of in het privacy reglement kunnen geen rechten worden ontleend.

Cookies informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MAASSTADLOOP 2018

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • a Evenement: een hardloopwedstrijd georganiseerd door Organisator als onderdeel van Maasstadloop Rotterdam.
  • b Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
  • c Overeenkomst: de afspraken die automatisch gebonden zijn aan de inschrijving van de Deelnemer.
  • d Organisator:  atletiekvereniging PAC Rotterdam.

Artikel 2: Deelname
1. Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk voor een deelnemer die op de dag van het evenement de minimumleeftijd heeft bereikt. De minimumleeftijd voor de pupurun is 4 jaar en voor de kidsrun is dit 7 jaar. Voor de 5km is dit 12 jaar en voor de 10 km is dit 16 jaar. Deze leeftijden zijn gebaseerd op advies van de Atletiek Unie.

2. De Deelnemer mag aan het Evenement deelnemen wanneer hij/zij het inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, en het inschrijfgeld heeft betaald. De organisatie behoudt het recht te allen tijde inschrijvingen te mogen aanpassen of weigeren als blijkt dat aan één van de voorwaarden niet is voldaan.

3. Indien de Deelnemer verhinderd is aan het evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd (dit is inclusief betalingen voor het goede doel).

4. Het is niet toegestaan dat een ander in de plaats van de Deelnemer aan het Evenement deelneemt. Wel kunnen startnummers worden overgedragen. Het overdragen van een Overeenkomst is mogelijk tot een dag voor aanvang van het Evenement en alleen in overleg met de Organisator.

5. Indien door onvoorziene omstandigheden het evenement niet door kan gaan, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. Ook overige uitgaven, kosten enzovoorts worden niet vergoed.

6. De Organisatie behoudt zich het recht het evenement af te lassen, in te korten of het parcours te wijzigen, te beëindigen of welke andere vorm van verandering op grond van uitzonderlijke omstandigheden/wanneer de situatie dit wenst. Ook in dit geval vindt geen restitutie van inschrijfgeld plaats (lid 7 is dan ook van toepassing).

Artikel 3: Aansprakelijkheid
1. Deelname geschiedt op eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname, tenzij deze schade het
directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van
letsel of overlijden.

2. Als Organisator aansprakelijk is voor schade van de Deelnemer (ondanks 3.1) dan blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

3. De Deelnemer dient verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

4. De Deelnemer verklaart dat hij/zij aan de eis voldoet van een goede (psychische en fysieke) gezondheid en dat hij/zij zich voldoende heeft voorbereid op het Evenement (door middel van training enzovoort).

5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

Artikel 4 Portretrecht
De Deelnemer verleent bij deelname toestemming aan de Organisator om foto’s en beeldmateriaal gemaakt tijdens (of rond) het evenement waarop de Deelnemer zichtbaar is, openbaar te maken.

Artikel 5 Persoonsgegevens
De Organisator neemt de persoonsgegevens van de Deelnemer op in een bestand, welke door de Organisator  gebruikt kan worden om informatie over het Evenement aan de deelnemer te sturen. De persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden. De Deelnemer kan schriftelijk of per e-mail bezwaar aantekenen tegen het verzenden van informatie door de Organisator. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten (via internet en/of andere media).

Artikel 6
Organisatie is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing, beschadiging of verlies van persoonlijke eigendommen in en rondom het clubhuis van PAC en de kleedkamers.

Artikel 7 Geschillenregeling
In het geval van een geschil tussen de Organisator en de Deelnemer volgt de Organisator het arbitragereglement van de Atletiekunie.

Artikel 8 Geldigheid bepalingen
Indien één of enkele artikelen van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de voorwaarden.

Aan eventuele foutieve informatie in de algemene voorwaarden of in het privacy reglement kunnen geen rechten worden ontleend.

Zondag 16 September 2018

 

 

"Hardlopen in kralingen was nog nooit zo leuk!"