ALGEMENE VOORWAARDEN MAASSTADLOOP 2018

Artikel 1
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a Evenement: Georganiseerde hardloopwedstrijd door PAC Rotterdam. b Deelnemer: de persoon die zich heeft ingeschreven voor de hardloopwedstrijd. c Overeenkomst: de afspraken die automatisch gebonden zijn aan de inschrijving van de persoon. d Organisator: de vrijwilligers die de organisatie van de hardloopwedstrijd opzetten en uitvoeren. 

Artikel 2
1. Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk vanaf de minimumleeftijd van 16 jaar.

2. De Deelnemer mag aan het Evenement deelnemen wanneer voldaan is aan de volledige inschrijving van het inschrijfformulier en wanneer deze naar waarheid is ingevuld. Daarnaast dient de deelnemer voldaan te hebben aan het volledige inschrijfgeld en dient de deelnemer akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden. De organisatie behoudt het recht te allen tijde inschrijvingen te mogen aanpassen of weigeren als blijkt dat an één van de voorwaardes niet is voldaan.

3. De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan het Evenement deel te laten nemen.

4. Indien de Deelnemer verhinderd is aan het evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd.

5. De Deelnemer verplicht zich bij inschrijving tot het betalen van het inschrijfgeld inclusief bestelde extra’s, eventuele annuleringsregeling en/of betalingen voor het goede doel en dit ongeacht daadwerkelijke deelname.

6. Indien door onvoorziene omstandigheden het evenement geen doorgang kan vinden zal er in geen enkel geval restitutie van het inschrijfgeld of enkele andere kosten worden uitbetaald. Ook de gedane betaling aan het goede doel zal onder geen voorwaarde worden terugbetaald.

7. De Organisatie behoudt zich het recht voor het evenement af te lassen, in te korten of het parcours te wijzigen, te beëindigen of welke andere vorm van verandering wanneer de situatie dit wenst.

Artikel 3
1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren.

5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

6. Sponsors van het Evenement en de gemeente(n) waarin het Evenement plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de Organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.

Artikel 4
Portretrecht Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

Artikel 5
Persoonsgegevens De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stop zetten. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

Artikel 6 
Organisatie is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing, beschadiging of verlies van persoonlijke eigendommen op en rondom het evenemententerrein.

Artikel 7
Geschillenregeling Geschillen tussen de Organisator en de Deelnemer worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter door arbitrage beslecht, overeenkomstig het arbitragereglement van de Atletiekunie of, bij gebreke daarvan, het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien één van de beide partijen verklaart dat dit het geval is.

Artikel 8
Wedstrijdreglement Op de deelname door de Deelnemer aan het Evenement is van toepassing het wedstrijdreglement Maasstadloop Rotterdam, dat onderdeel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.

Artikel 9
Geldigheid bepalingen Indien één of enkele artikelen van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de voorwaarden.